Lungsjukdomar

Kontakt Läs mer

Astma: Detta är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som leder till att luftvägarna blir svullna och trånga. Detta kan leda till episoder av andnöd, hosta och väsande andning.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): En progressiv sjukdom som gör att luftvägarna blir trånga och skadade över tid. De vanligaste orsakerna till KOL är rökning och exponering för skadliga luftföroreningar. KOL leder till symtom som andnöd, hosta och ökad slemproduktion.

Lungcancer: Cancer som börjar i lungorna och vanligtvis är kopplad till rökning. Det finns olika typer av lungcancer, men de flesta orsakas av onormal tillväxt av celler i lungvävnaden. Symtom på lungcancer kan inkludera ihållande hosta, bröstsmärta, andningssvårigheter och viktminskning.

Lunginflammation: Detta är en infektion eller inflammation i lungvävnaden. Den kan orsakas av bakterier, virus eller svampar och kan leda till symtom som hosta, feber, bröstsmärta och andningssvårigheter.

Lungemboli: Detta inträffar när en blodpropp, vanligtvis från benen, fastnar i en lungartär och orsakar en blockering. Detta kan leda till plötslig andnöd, bröstsmärta och hosta, och det kan vara en allvarlig, potentiellt livshotande tillstånd.

Andra lungsjukdomar är:

  • lungfibros
  • bronkiektasier
  • lungödem
  • lungöverblåsning (emfysem)
  • cystisk fibros & tuberkulos