Sjukpension

Kontakt Läs mer

Sjukpension, även kallad sjukersättning eller sjukbidrag, är en form av ekonomisk ersättning som betalas ut till personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga och därmed inte kan arbeta eller ha en normal inkomst. Syftet med sjukpension är att ge ekonomisk trygghet och stöd till personer som inte kan delta i arbetslivet på grund av hälsoproblem.

Sjukpensionen administreras av Försäkringskassan i Sverige, som bedömer arbetsförmågan hos den sökande för att avgöra om personen är berättigad till ersättningen. För att vara berättigad till sjukpension måste följande kriterier uppfyllas:

Varaktig nedsatt arbetsförmåga: Den sökande måste ha en varaktigt nedsatt arbetsförmåga, vilket innebär att hälsoproblemen bedöms som långvariga och inte sannolikt kommer att förbättras inom en nära framtid.

Ingen möjlighet att arbeta: Den sökande ska inte ha möjlighet att utföra något arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Genomgått sjukpenning: Personen måste först ha fått sjukpenning under en längre tid och bedömts som varaktigt sjuk innan en ansökan om sjukpension kan göras.

Sjukpensionens storlek beror på olika faktorer, inklusive den tidigare inkomsten, graden av arbetsförmåga och om personen har andra förmåner eller inkomster. Sjukpensionen kan vara tidsbegränsad eller på obestämd tid, beroende på den sökandes hälsotillstånd och framtida möjligheter till rehabilitering eller återgång i arbete.

Det är viktigt att notera att sjukpension är en av flera olika socialförsäkringsförmåner som finns tillgängliga i Sverige för personer med nedsatt arbetsförmåga. Andra förmåner kan inkludera aktivitetsersättning och bostadsbidrag, beroende på den enskildes situation.