Hjälp att överklaga IVO anmälan

Kontakt Läs mer

Boka tid för Hjälp att överklaga IVO anmälan

IVO och HSAN-anmälningar

Att hantera IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och HSAN (Hälso-och Sjukvårdens AnsvarsNämnd) är i första hand en juridisk process som kräver professionell rådgivning och expertis. Det är viktigt att först kontakta Dr Bo Kuritzén som har bred erfarenhet av denna typ av medicinskt-juridiska ärenden. Kuritzén har ett stort nätverk av advokater och jurister som kan hjälpa till.

Generellt sett kan följande steg vara användbara vid överklagande av en IVO-anmälan:

Samla bevis och dokumentation: Samla all relevant information, medicinska journaler, korrespondens och dokumentation som kan stödja dig i din process. Det är viktigt att ha tillgång till så mycket bevis som möjligt för att stärka ditt fall.

Granska anmälningen och motiveringarna: Noga granska den ursprungliga IVO-anmälan och motiveringarna för att förstå de exakta påståendena och orsakerna bakom anmälan. Detta hjälper dig att identifiera vilka delar av anmälan du behöver bemöta.

Ansök om juridiskt biträde om det behövs: Om du har begränsade ekonomiska resurser kan du undersöka möjligheten att ansöka om juridiskt biträde för att få ekonomisk hjälp med din process.

Var noga med att konsultera Dr Kuritzén som tillsammans med en juridisk expert kommer att kunna ge dig rätt vägledning och stöd under din konflikt med IVO och HSAN.

IVO

IVO står för Inspektionen för vård och omsorg. Det är en svensk myndighet som har ansvar för tillsyn och kontroll av vård- och omsorgsverksamheter. IVO:s huvudsakliga uppgift är att granska och säkerställa att vården och omsorgen i Sverige håller hög kvalitet och följer de lagar, föreskrifter och riktlinjer som finns inom området.

IVO övervakar olika vårdgivare och verksamheter inom hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten, äldreomsorgen och annan vård och omsorg som bedrivs i Sverige. Det innefattar både offentliga och privata vårdgivare och verksamheter.

Genom inspektioner, utredningar och granskningar försäkrar sig IVO om att verksamheterna lever upp till kvalitets- och patientsäkerhetskrav. Om brister eller missförhållanden upptäcks vid tillsynen, kan IVO vidta åtgärder för att kräva förbättringar, ge förelägganden eller i allvarliga fall vidta andra sanktioner.

IVO är en viktig del av det svenska vård- och omsorgssystemet för att säkerställa att patienter och brukare får en trygg och säker vård av god kvalitet. Myndigheten verkar för att stärka patientsäkerheten och förbättra vård- och omsorgskvaliteten genom sitt tillsynsarbete och genom att sprida kunskap och erfarenheter inom området.

HSAN

HSAN står för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det är en myndighet i Sverige som tidigare hade till uppgift att granska och besluta om disciplinära åtgärder mot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa åtgärder kunde innebära till exempel varningar, prövotid, återkallelse av legitimation eller yrkesförbud.

Fram till den 30 juni 2018 var HSAN ansvarig för att pröva och fatta beslut om disciplinära ärenden som gällde legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, såsom läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare med flera. HSAN hade en viktig roll för att säkerställa att vårdpersonalen följde de yrkesetiska reglerna och att patienterna skyddades mot vårdskador orsakade av vårdpersonalens felaktiga agerande.

Hjälp att överklaga IVO anmälan