Bronkit behandling

Kontakt Läs mer

Behöver du akut bronkit behandling?

Bronkit är en inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som påverkar slemhinnan i bronkerna, vilket är de större luftvägarna i lungorna. Det finns två huvudsakliga typer av bronkit: akut bronkit och kronisk bronkit.

Akut bronkit: Detta är en tillfällig inflammation i bronkerna som vanligtvis uppstår som en följd av en virusinfektion, såsom förkylning eller influensa. Symtomen kan inkludera hosta, slemproduktion, andnöd, bröstsmärta och lätt feber. Akut bronkit går oftast över av sig själv inom några veckor och behandlas oftast genom lindrande av symtom, såsom hostmedicin, fuktig luft och vila. Antibiotika är vanligtvis inte effektiva eftersom akut bronkit vanligtvis orsakas av virus.

Kronisk bronkit: Detta är en långvarig och progressiv form av bronkit som kännetecknas av en ihållande hosta som varar minst tre månader per år i minst två på varandra följande år. Kronisk bronkit är oftast kopplad till rökning och exponering för skadliga luftföroreningar, såsom industriella utsläpp eller damm. Det är en av de två huvudkomponenterna i sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Behandlingen av kronisk bronkit syftar till att lindra symtom, förbättra lungfunktionen och minska sjukdomsprogressionen. Rökstopp och undvikande av skadliga luftföroreningar är avgörande. Bronkdilaterande läkemedel, kortikosteroider och lungrehabilitering kan också användas för att underlätta andning och minska inflammation.

Konsultera mig dr Bo Kuritzén om du misstänker att du har bronkit, särskilt om symtomen är svåra eller om de inte förbättras inom några veckor. En läkare kan göra en noggrann bedömning, fastställa rätt diagnos och rekommendera lämplig behandling eller ytterligare utredning vid behov.