Arbetsskada

Kontakt Läs mer

Arbetsskada

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som inträffar som ett resultat av arbetsrelaterade aktiviteter eller förhållanden. Det kan inkludera olyckor som sker på arbetsplatsen, skador som uppkommer på grund av arbetsuppgifter eller exponering för farliga ämnen på arbetsplatsen.

Arbetsskador kan vara akuta, till exempel fall från höjder, snittsår, benbrott eller andra fysiska skador som inträffar plötsligt. De kan också vara mer långsiktiga och utvecklas över tid på grund av upprepad exponering för skadliga arbetsförhållanden, till exempel hörselskador på grund av långvarig bullerexponering eller muskuloskeletala besvär på grund av tungt lyft eller repeterande rörelser.

I många länder finns det system för arbetsskadeförsäkring som ger ekonomisk ersättning och vård till personer som drabbats av arbetsskador. Arbetsskadeförsäkringen täcker vanligtvis medicinska kostnader, inkomstförlust på grund av arbetsavbrott, rehabiliteringskostnader och eventuellt invaliditetsersättning om arbetsskadan orsakar permanent funktionsnedsättning.

För att rapportera och hantera arbetsskador brukar arbetsgivare och arbetstagare följa särskilda förfaranden som fastställs av arbetsmiljölagar och myndigheter. Detta inkluderar att rapportera skadan till arbetsgivaren, söka medicinsk vård och lämna in ansökningar om arbetsskadeförsäkring om det behövs.

Vänd Er till dr Bo Kuritzén som har långvarig erfarenhet att handlägga arbetsskador.

Arbetsmiljön och arbetsvillkoren är av central betydelse för att minska risken för arbetsskador. Arbetsgivare har ett ansvar att skapa en säker arbetsmiljö och att följa arbetsmiljölagar och säkerhetsföreskrifter för att skydda sina anställda från skador och sjukdomar på arbetsplatsen. Arbetsgivare och arbetstagare bör också vara medvetna om riskerna och vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för arbetsskador.